Informacja: 570 008 200 sklep@reserwis.pl
Przesyłki wysyłamy w dni robocze o 14:30

Polityka Prywatności

Administratorem danych w sklepie na stronie www.reserwis.pl jest:
Tomasz Chwedczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: GnT Tomasz Chwedczuk z siedzibą ul.Brzeska 76 08-110 Siedlce, wpisaną do rejestru: CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod nr: 16856/2003 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Siedlce
Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@reserwis.pl lub pod adresem korespondencyjnym: GnT Tomasz Chwedczuk ul. Brzeska 76 08-110 Siedlce

DANE OSÓB NIEZAREJESTROWANYCH W SKLEPIE ORAZ OSÓB ZAREJESTROWANYCH (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora danych:
- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie, rezerwacji produktów w ramach złożonego zamówienia, udostępniania formularzy kontaktowych
- w celu obsługi zakupów dokonywanych w Sklepie
- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi Administratora danych
- w celach marketingowych Administratora danych tj. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe) oraz w celu realizowania działań marketingowych Administratora, które w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
Podstawa prawna przetwarzania uzyskanych w ten sposób danych osobowych to niezbędność przetworzenia do wykonania umowy oraz uzasadniony inters Administratora (art.6 ust.1 lit.b) i f) RODO)

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Podane dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zamówienia
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
* żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
* przenoszenia Państwa danych osobowych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@reserwis.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Brzeska 76 08-110 Siedlce

ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i właściwy – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Reserwis

ul. Brzeska 76 (1 piętro)
08-110 Siedlce
sklep@reserwis.pl
731 021 681 lub 570 008 200
Pn-Pt: 9.00 - 17.00